PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane Administratora Danych Osobowych.

Dane osobowe przekazywane przez KLIENTA przetwarzane są przez firmę FOTO-HOLLANDA Jolanta Zygmunt-Więzik, ul.Jasnogórska 11/405, 44-100 Gliwice, NIP 648-109-58-32 zwaną dalej FOTOGRAFEM, która jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) Zgodnie z zasadami określonymi w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku ( dalej „RODO”). Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w formie e-mail: hollanda@foto-hollanda.pl lub poprzez kontakt telefoniczny 603 074 771.

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

FOTOGRAF przetwarza dane osobowe KLIENTA tylko zgodnie z zakresem działalności fotograficznej aby świadczyć swoje usługi. W celu poinformowania o ofercie usługi fotograficznej oraz wykonania usługi fotograficznej FOTOGRAF przetwarza takie dane osobowe, jak: fotografie z wizerunkiem KLIENTA, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz w przypadku spisania umowy wykonania usługi fotograficznej również dodatkowe następujące dane: Pesel, adres zameldowania. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy (realizacji zlecenia) lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. FOTOGRAF umiesza fotografie na następujących stronach: Adresy e-mailowe oraz numery telefonów KLIENTÓW będą wykorzystywane przez FOTOGRAFA w zakresie realizacji usługi fotograficznej dla KLIENTA a w szczególności do: przesłania oferty usług fotograficznych, e-mailowego lub telefonicznego wyjąśnienia jak przygotować się do sesji, e-mailowego przesłania galerii z wglądówkami zdjęć, wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłki ze zdjęciami oraz e-mailowej i sms-owej informacji dotyczących sezonowych akcji fotograficznych, którymi KLIENT był zainteresowany i zrobił na nie wstępną rezerwację osobistą, telefoniczną, e-mailową lub sms-ową.

3. Inspektor Ochrony Danych

Fotograf nie posiada Inspektora Ochrony Danych z uwagi na niewielką ilość przetwarzanych danych.

4. Prawa Klienta

Użytkownikowi przysługuje prawo:

5. Ochrona i bezpieczeństwo danych

Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Fotograf zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo fotografii z wizerunkiem KLIENTÓW (i ich dzieci) oraz bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

6. Prawo wycofania zgody

KLIENT w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i zażądać ich usunięcia, w szczególności może zażądać usunięcia fotografii z jego wizerunkiem (i wizerunkiem dzieci) z Internetu kontaktując się e-mailowo hollanda@foto-hollanda.pl lub telefonicznie 603 074 771 z FOTOGRAFEM, który jest administratorem tych danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych KLIENTA odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne tzn. do czasu cofnięcia zgody FOTOGRAF miał prawo przetwarzać dane osobowe KLIENTA i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

7. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji KLIENTA. Jednakże podanie pewnych danych osobowych jest konieczne, aby móc zrealizować usługę fotograficzną. Mianowicie aby zlecić usługę fotograficzną konieczne jest podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail - bez tego FOTOGRAF nie jest w stanie zrealizować zlecenia. Podanie adresu e-mail konieczne jest również w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego na stronie internetowej.

8. Cookies

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

FOTOGRAF nie dokonuję zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

10. Odbiorcy danych osobowych

FOTOGRAF korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym dostęp do danych osobowych, w szczególności do fotografii KLIENTA mają następujące podmioty: MARTESA s.c. Violetta i Zbigniew Rosiek,ul. Ligonia 2/2a, 44-100 Gliwice – firma prowadząca hosting strony internetowej FOTOGRAFA Agencja Fotograficzno - Reklamowa Marcin Korczak, ul. Studzienna 3, 44-100 Gliwice KM DRUK I. SOBCZYK S.J. INTROLIGATORNIA, ul. Zwycięstwa 27, 44-100 Gliwice

11. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe ( w tym fotografie) KLIENTA są przechowowane przez FOTOGRAFA minimum rok od czasu wykonania sesji przez czas nieograniczony do odwołania chyba, że KLIENT postanowi inaczej.

12. Prawo do wniesienia skargi

KLIENT ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli Klient uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Postanowienia końcowe